Wytyczne

Przy planowaniu i wykonywaniu instalacji sanitarnych i grzewczych aquatherm należy uwzględnić następujące ustawy, rozporządzenia, dyrektywy i normy (nie uwzględniono tu dodatkowych rozporządzeń i zaleceń regionalnych):

Planowanie i realizacja:

Rozporządzenie w sprawie wody pitnej – TrinkwV-2000

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodę pitną – wytyczne dotyczące zapotrzebowania na wodę pitną, planowania, budowy, eksploatacji i konserwacji systemów zaopatrzenia w wodę

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii EnEV

DIN 1988 Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej (TRWI)

ISO 10508 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Przewodnik klasyfikacji i projektowania

Wszystkie oferowane systemy rurowe spełniają warunki techniczne klas zastosowań zgodnie z normą ISO 10508 dla branży sanitarnej i grzewczej. aquatherm green pipe dla klas 1, 2 (sanitarnych) oraz 4, 5 (grzewczych), aquatherm blue pipe dla klas 4 i 5 (grzewczych).

Ponadto, przy stosowaniu systemu klasyfikacji (zgodnie z ISO 10508) należy uwzględnić przepisy krajowe oraz instrukcje producenta.

DIN 4109 Izolacja akustyczna w budynkach

DIN 18381 Gaz, woda i ścieki

VOB Część C Instalacje wewnątrz budynków

DIN 16928 Złącza rurowe, elementy rur, montaż

DVS 2207 Spawanie tworzyw termoplastycznych

DVS 2208 Maszyny i urządzenia do spawania materiałów termoplastycznych

Informacje techniczne aquatherm

Specyfikacje specyficzne dla systemu:

Ogólne wymagania jakościowe, wymiary

DIN 8077 Rury z polipropylenu, wymiary

DIN 8078 Rury z polipropylenu, ogólne wymagania jakościowe

DIN 16962 ff. Złącza rurowe i elementy rurociągów ciśnieniowych wykonane z polipropylenu

DIN EN ISO 15874 ff. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej; polipropylen

Kodeksy praktyki DVGW

Wytyczne SKZ

DIN EN ISO 9000 ff.

Specyfikacje specyficzne dla systemu: Higiena

Zalecenia KTW z BfR
(Federalny Instytut Oceny Ryzyka)

Ocena zdrowotna tworzyw sztucznych i materiałów metalicznych innych niż w ramach ustawy o artykułach spożywczych i towarach konsumpcyjnych dla sektora wody pitnej

Kodeks postępowania DVGW W 270

Rozprzestrzenianie się mikroorganizmów na materiałach przeznaczonych dla sektora wody pitnej – badanie i ocena

BS 6920

„Przydatność wyrobów niemetalowych do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w odniesieniu do ich wpływu na jakość wody”.

(Przydatność produktów niemetalowych do instalacji przewodów wody pitnej w odniesieniu do ich wpływu na jakość wody)

Ponadto należy przestrzegać wszystkich zarządzeń przedsiębiorstw wodociągowych. To samo dotyczy regulacji w zakresie stosowania chemikaliów.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de